Όροι χρήσης & πολιτική απορρήτου

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ‘‘MASSAGEDELUXE.GR’’ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μέσω της ως άνω ιστοσελίδας της Εταιρείας διαφημίζονται και προωθούνται υπηρεσίες των συνεργαζομένων με την Εταιρεία θεραπευτών (εφεξής συνεργάτες / θεραπευτές), υπό τους όρους χρήσης που περιγράφονται κατωτέρω και τους οποίους ο χρήστης της ιστοσελίδας/ πελάτης αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.Οι παρόντες όροι χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας και του ηλεκτρονικού της καταστήματος (Terms of Use) αποτελούν το συμβατικό πλαίσιο που διέπει κάθε συναλλακτική σχέση σχετική με τα αναφερόμενα προς πώληση προϊόντα ή υπηρεσίες που καταρτίζεται μεταξύ της Εταιρείας και των χρηστών/πελατών που εισέρχονται στον διαδικτυακό της τόπο, και περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης της Εταιρείας, βάσει του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και των ρυθμίσεων του Αστικού Κώδικα και υπό την επιφύλαξη τυχόν άλλων ειδικών διατάξεων, που εφαρμόζονται στην προκειμένη περίπτωση. Οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ισχύουν και εφαρμόζονται ανεξαρτήτως των εδώ περιγραφόμενων όρων χρήσης, έστω δηλαδή και αν δεν προβλέπονται στους παρόντες όρους χρήσης.

Οι παρόντες όροι χρήσης είναι ευανάγνωστοι και διατυπωμένοι κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό για τον μέσο αναγνώστη, τηρουμένων των διατάξεων της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών, καθώς και αυτών που διέπουν το κύρος των δικαιοπραξιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Αστικό Κώδικα.

Οι χρήστες / πελάτες που εισέρχονται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού της καταστήματος, δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες όρους χρήσης και ενημερωθεί για όλα όσα αναφέρονται σε αυτούς και ότι συνεπώς τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα πριν προβούν σε οποιαδήποτε συναλλαγή με την Εταιρεία. Πριν προχωρήσει ο χρήστης / πελάτης στην περιήγηση της ιστοσελίδας της Εταιρείας, με σκοπό να κάνει χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρακαλείται όπως βεβαιωθεί ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους παρόντες όρους χρήσης και ότι τους αποδέχεται, καθώς οποιαδήποτε χρήση ή / και συναλλαγή του εφεξής με την Εταιρεία  συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών. Μόνη η περιήγηση των χρηστών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί διατυπώνονται και περιγράφονται στο παρόν. Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών που παρέχονται στους χρήστες / πελάτες της Εταιρείας από τον ιστότοπο“www.massagedeluxe.gr”προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία τους με όλους τους όρους χρήσης που διέπουν τον ιστότοπο αυτό, όπως οι όροι αυτοί αναλύονται και περιγράφονται στο παρόν.Αν ο χρήστης / πελάτης δεν συμφωνεί με αυτούς, οφείλει να απόσχει από τη χρήση και περιήγηση της ιστοσελίδας της Εταιρείας, καθώς και από τη χρήση του ηλεκτρονικού της καταστήματος και οποιασδήποτε παρεχόμενης από την Εταιρεία υπηρεσίας.

Η Εταιρεία παρέχει αποκλειστικά χώρο και χρόνο διαφήμισης στο διαδίκτυο, αναλαμβάνοντας την προώθηση -μέσω στοχευμένης διαφήμισης και προωθητικών ενεργειών στο διαδίκτυο- υπηρεσιών επαγγελματικού και θεραπευτικού μασάζ κατ’ οίκον, καθώς και χειροπρακτικής μάλαξης και εναλλακτικών θεραπειών με σκοπό την πνευματική και σωματική χαλάρωση από συνεργάτες / θεραπευτές που έχουν επιδείξει τις πιστοποιήσεις τους στην Εταιρεία μας. Αναλαμβάνει επίσηςτην πλήρη οργάνωση των συνεδριών μέσω τηλεφωνικού κέντρου.Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μασάζ και εναλλακτικών / συμπληρωματικών θεραπειών (complementary and alternativemedicine – CAM) δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν παθήσεις που χρήζουν ιατρικής φροντίδας και επ’ ουδενί υποκαθιστούν ή συμπληρώνουν την ιατρική επιστήμη και τις μεθόδους της.

Η Εταιρείαδεν προσλαμβάνει προσωπικό, ούτε και απασχολεί τους συνεργάτες / θεραπευτές με σχέση εξαρτημένης εργασίας, παρά μόνο παρέχει διαφημιστικό χώρο- χρόνο στη διαδικτυακή της ιστοσελίδα, μεσολαβεί δηλαδή μεταξύ αφενός των συνεργατών / θεραπευτών και αφετέρου των χρηστών / πελατών της Εταιρείας, υποδεικνύοντας απλώς ευκαιρίες και προτάσεις για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών από τους μεν προς τους δε. Οι συνεργάτες / θεραπευτές αμείβονται αποκλειστικά από τους χρήστες / πελάτες της Εταιρείας -στους οποίους και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους- και όχι από την ίδια την Εταιρεία.Η Εταιρεία παρέχει, με άλλα λόγια, υπηρεσίες διαφημιστικές, εκτελεί δηλαδή επιχείρηση πρακτορείας, έτσι όπως αυτή νοείται κατά την κρατούσα επιστημονική άποψη[1].

Η Εταιρεία κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους πελάτες, αλλά και μέσω της ιστοσελίδας της ενημερώνει τους χρήστες / πελάτες της ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι συνεργάτες / θεραπευτές είναι αποκλειστικά επαγγελματικές υπηρεσίες χειροπρακτικής μάλαξης (μασάζ) και εναλλακτικών, μη ιατρικών θεραπειών. Οι συνεργάτες / θεραπευτές της Εταιρείας, έχοντας ενημερωθεί πλήρως για τις υπηρεσίες που οφείλουν να προσφέρουν στους χρήστες / πελάτες της Εταιρείας, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με την Εταιρεία, οφείλουν να παρέχουν εις ακέραιο τις διαφημιζόμενες υπηρεσίες και μόνον και να απέχουν από οποιαδήποτε παροχή άλλου είδους υπηρεσιών προς τους χρήστες / πελάτες της Εταιρείας, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις περιγραφόμενες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, έχοντας πάντοτε ως μοναδικό γνώμονα τις υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται στον ιστότοπο της Εταιρείας.Οι χρήστες / πελάτες της Εταιρείας παρακαλούνται, αντίστοιχα, να απέχουν από τη ζήτηση από τους συνεργάτες / θεραπευτές μας της προσφοράς υπηρεσιών που δεν ανταποκρίνονται κατά περιεχόμενο και σκοπό στις περιγραφόμενες στον ιστότοπο της Εταιρείας υπηρεσίες, την παροχή των οποίων και μόνο η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση.

Για τους χρήστες / πελάτες κάτω των 16 ετών, απαιτείται η συγκατάθεση των γονέων τους ή των ασκούντων την επιμέλειά τους, πριν κάνουν χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστοτόπου.

Οι συνεργάτες / θεραπευτές της Εταιρείας απαγορεύεται ρητώς να δίνουν στους χρήστες / πελάτες της Εταιρείας τα προσωπικά τους στοιχεία επικοινωνίας,όπως τους αριθμούς των τηλεφώνων τους, τους λογαριασμούς τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις επαγγελματικές τους κάρτεςκτλ., έχοντας ως σκοπό την παροχή σε αυτούς ιδιωτικών υπηρεσιών χωρίς τη διαμεσολάβηση της Εταιρείας και εν αγνοία της. Επίσης, απαγορεύεται να έρχονται σε οποιουδήποτε είδους επικοινωνία με τους χρήστες / πελάτες της Εταιρείας, με σκοπό να κλείνουν συμφωνίες παροχής υπηρεσιών, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση της Εταιρείας. Κάθε τέτοια μυστική επικοινωνία ή συμφωνία που γίνεται εν αγνοία της Εταιρείας, τεκμαίρεται ότι γίνεται με σκοπό αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος της Εταιρείας -δηλαδή σκοπό επαγγελματικής επικράτησης αντίθετης στα χρηστά ήθη- και παρέχει αυτοδικαίως στην Εταιρεία δικαίωμα αποζημίωσης, χωρίς να φέρει το βάρος να αποδείξει το σχετικό βαθμό πταίσματος. Σε περίπτωση που ο χρήστης / πελάτης τους ζητήσει να παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς την διαμεσολάβηση της εταιρείας οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα την Εταιρεία και να απέχουν από οποιαδήποτε εξυπηρέτηση του χρήστη / πελάτη αυτού δίχως την προηγούμενη ρητή άδεια της Εταιρείας. Οι συνεργάτες / θεραπευτές έχουν ενημερωθεί για την ως άνω απαγόρευση και την αποδέχονται. Η απαγόρευση αυτήισχύει για τους συνεργάτες / θεραπευτές έως και 6 μήνες μετά τη λήξη της συνεργασίαςτων θεραπευτών με την Εταιρεία. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους για την τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων των συνεργατών / θεραπευτών και να κινηθεί νομικά σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβασή τους.

Οι συνεργάτες / θεραπευτές της Εταιρείαςαναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη διαδίδουν σε τρίτους πληροφορίες που αφορούν στους όρους και τον τρόπο της συνεργασίας τους με την Εταιρεία, αλλά να τηρούν εχεμύθεια ως προς άπαντα τα δεδομένα, τα οποία αποτελούν εμπιστευτικά στοιχεία της Εταιρείας και είναι για το λόγο αυτό απόρρητα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση της υποχρέωσής τους αυτής, ευθύνονται έναντι της Εταιρείας τόσο για αποκατάσταση της τυχόν περιουσιακής της ζημίας, όσο και για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που τυχόν υποστεί.

Για την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των υποχρεώσεων των συνεργατών / θεραπευτών απέναντι στους χρήστες / πελάτες (όπως π.χ. για την εφαρμογή των χειροπρακτικών τεχνικών ή των προϊόντων που θα χρησιμοποιούν) ευθύνονται αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου οι συνεργάτες / θεραπευτές. Η ευθύνη για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των τεχνικών ή των εφαρμοζόμενων προϊόντων (όπως π.χ. θεραπευτικών, καλλυντικών, αισθητικών προϊόντων, ελαίων, συσκευών κλπ), όπως επίσης και η ευθύνη από τις οποιεσδήποτε συνέπειες από την εφαρμογή αυτών των τεχνικών και προϊόντων βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους συνεργάτες / θεραπευτές και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιασδήποτε φύσεως παράπονα των χρηστών / πελατών, αναφορικά με την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τις τυχόν παρενέργειες (όπως π.χ. τραυματισμούς ή αλλεργίες) των παρεχόμενων υπηρεσιών και των εφαρμοζόμενων τεχνικών και προϊόντων, η επιλογή και ο τρόπος εφαρμογής των οποίων ανήκει στην αποκλειστική σφαίρα ευθύνης των συνεργατών / θεραπευτών.Οι συνεργάτες / θεραπευτές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τήρηση απάντων των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας (π.χ. απολύμανση των συσκευών που χρησιμοποιούν, μη επαναχρησιμοποίηση των αναλώσιμων πραγμάτων, προσεκτικό πλύσιμο των χεριών τους κ.ο.κ). Ο συνεργάτης / θεραπευτής οφείλει να χρησιμοποιεί τον ενδεδειγμένο κατά περίπτωση επαγγελματικό εξοπλισμόκαθώς και εγκεκριμένα προϊόντα εφαρμογής, που έχουν λάβει έγκριση κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά, για την ποιότητα και ασφάλεια των οποίων ο ίδιος αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη. Η Εταιρεία, από την άλλη, δεν δύναται και δεν υποχρεούται να ελέγχει τα μέσα και τις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι συνεργάτες / θεραπευτές κατά τις συνεδρίες με τους χρήστες / πελάτες, και ενδεικτικά δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις επιμέρους ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά, την ακρίβεια ή ορθότητα της περιγραφής των προϊόντων / υπηρεσιών, την ύπαρξη τυχόν νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων καθώς και για τον τρόπο ή χρόνο παράδοσης αυτών στους χρήστες / πελάτες. Ιδίως δεν ευθύνεται για τυχόν τραυματισμούς κατά την εφαρμογή των τεχνικών ή για τυχόν αλλεργίες από την εφαρμογή των δερμοκαλλυντικών προϊόντων ή για την τυχόν καθυστέρηση της άφιξης των συνεργατών / θεραπευτών στον προκαθορισμένο τόπο τον προκαθορισμένο χρόνο, ή για την τυχόν ακύρωση, αναβολή ή ματαίωση της προγραμματισμένης συνεδρίας, εξαιτίας κωλύματος που εμπίπτει αποκλειστικά στη σφαίρα ευθύνης των συνεργατών / θεραπευτών. Η ορθή και προσήκουσα εκπλήρωση εκ μέρους των συνεργατών / θεραπευτών των συμπεφωνημένων με τους χρήστες / πελάτες της Εταιρείας δεν υπόκειται στον έλεγχο της Εταιρείας και για οποιαδήποτε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της συμβατικής σχέσης μεταξύ των χρηστών / πελατών και των συνεργατών / θεραπευτών (η οποία περιλαμβάνει κάθε πιθανή περίπτωση αδυναμίας παροχής, υπερημερίας οφειλέτη και πλημμελούς εκπλήρωσης) ανήκει στην αποκλειστική υπαιτιότητα και ευθύνη των τελευταίων, οι οποίοι και είναι οι μόνοι που νομιμοποιούνται παθητικά, στην περίπτωση έγερσης εκ μέρους των χρηστών / πελατών είτε πρωτογενούς αξίωσης προς εκπλήρωση είτε δευτερογενούς αξίωσης προς αποζημίωση (λόγω μη εκπλήρωσης ή λόγω υπερημερίας ή λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης). Σημειωτέον ότι καθυστέρηση στην πραγματοποίηση της προγραμματισμένης συνεδρίας ή ματαίωσή της από λόγους που συνιστούν περιστατικά ανωτέρας βίας (όπως είναι λ.χ. η πλημμύρα, ο κεραυνός, ο σεισμός, η πυρκαγιά,η έκρηξη, ο πόλεμος, η κατάσταση εθνικής ανάγκης, καθώς και κάθε άλλο παρόμοιο και απρόβλεπτο γεγονός, εβρισκόμενο εκτός της σφαίρας οποιουδήποτε βαθμού υπαιτιότητας των μερών) σε καμία περίπτωση δεν γεννά αξίωση αποζημίωσης κατά της Εταιρείας ή των συνεργατών / θεραπευτών αυτής.

Η Εταιρείαδεν οφείλει ναελέγχει την ύπαρξη πτυχίων,πιστοποιητικών σπουδών ή σεμιναρίωνκαι βεβαιώσεων άσκησης του επαγγέλματος από τον συνεργάτη / θεραπευτή. Οι συνεργάτες / θεραπευτές γνωρίζουν ότι για τη νόμιμη παροχή των υπηρεσιών τους στους χρήστες / πελάτες της Εταιρείας θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος,καθώς και όλες τις τυχόν προβλεπόμενες νόμιμες προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του μασέρ.

Οι χρήστες / πελάτες οφείλουν να φέρονται με ευγένεια προς τους συνεργάτες / θεραπευτές της Εταιρείας και με σεβασμό στο επάγγελμά τους,απέχοντας από λόγια ή πράξεις που θα μπορούσαν να θεωρηθούν από τους ίδιους ως προσβολή της προσωπικότητάς τους, της τιμής τους, καθώς και της επαγγελματικής τους αξιοπρέπειας. Ιδίως απαγορεύεται στους χρήστες / πελάτες να αναπτύσσουν ερωτικές περιπτύξεις με τους συνεργάτες / θεραπευτές ή να ζητούν την παροχή ερωτικών υπηρεσιών ή να εξαναγκάζουν σωματικά ή ψυχολογικά τους συνεργάτες / θεραπευτές στην διάπραξη ή διευκόλυνση ερωτικών ή άλλων ασελγών πράξεων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η συνεδρία θα πρέπει να διακόπτεται οριστικά και ο συνεργάτης / θεραπευτής δεν οφείλει πλέον να παράσχει τις υπηρεσίες του στο χρήστη / πελάτη, ο δε χρήστης / πελάτης δεν δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή των καταβαλλόμενων. Στην περίπτωση που ο συνεργάτης / θεραπευτής είναι αυτός που προέβη σε ανάρμοστες προτάσεις ή πράξεις, ο χρήστης / πελάτης έχει το δικαίωμα να μη συνεχίσει τη συνεδρία, αξιώνοντας την επιστροφή των καταβαλλόμενων.

Οι παρόντες όροι χρήσης είναι πλήρως εναρμονισμένοι με τη νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα για την προστασία του καταναλωτή και τις εξ αποστάσεως συμβάσεις[2][Ν. 2251/1994 όπως ισχύει, μετά την ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/29 (ΕΕ L 149) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με το νόμοΝ. 3587/2007 (ΦΕΚ Α’ 152/10.7.2007)],καθώς και το ηλεκτρονικό εμπόριο (ΚΥΑ Ζ1-891/13.8.2013, οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου του 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών και Π.Δ. 131/2003 περί ηλεκτρονικού εμπορίου). Διευκρινίζεται ότι στους παρόντες όρους χρήσης έχουν πλήρως ενσωματωθεί καιοι απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (εφεξής GDPR), για την προστασία των φυσικών προσώπων αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω δεδομένων στο διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρείας.

Αναφορικά με τον GDPR, η Εταιρεία δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των συνεργαζόμενωνθεραπευτών αποκλειστικά για τον σκοπό εκτέλεσης των υποχρεώσεών της προς τους χρήστες / πελάτες τηςστο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών της, όπως αυτές περιγράφονται στην ιστοσελίδα της,κατόπιν ενημέρωσης των συνεργαζομένων με αυτήν θεραπευτών και εξασφάλισης της σχετικής συγκατάθεσής τους.Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να κοινοποιεί διαδικτυακά και προσωπικά σε υποψήφιους χρήστες / πελάτες μόνο το ονοματεπώνυμο και τη φωτογραφία των συνεργατών / θεραπευτών, οι οποίοι δέχονται να αναρτηθούν αυτά στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στην εταιρική της σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Η Εταιρεία εγγυάται ότι έχει αποκτήσει τη συγκατάθεση των συνεργατών / θεραπευτών πριν τα ως άνω προσωπικά δεδομένα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της και στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τύχουνεπεξεργασίας από την Εταιρεία ή ότι οι συνεργάτες / θεραπευτές δεν διατύπωσαν αντιρρήσεις για αυτή την ανάρτηση και επεξεργασία.Η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για την τυχόν αναλήθεια ή ανακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και των παρεχόμενων σε αυτήν πληροφοριών που αφορούν αυτούς τους ίδιους.

Η Εταιρεία δύναται να ενημερώνει τους συνεργάτες/ θεραπευτέςεάν, κατά τη γνώμη της, υπάρχει κίνδυνος από κάποια εντολή που έχει δοθεί από χρήστη / πελάτη της που μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας τωνπροσωπικών δεδομένων των συνεργατών / θεραπευτών. Εάν ηΕταιρεία επιθυμεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συνεργατών / θεραπευτών γιασκοπούς συναφείς με τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της νομιμότητας της επεξεργασίας αυτής και για τη συμμόρφωση με όλες τις άλλες απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.Η Εταιρεία δικαιούται να τηρεί αρχείο – βιβλίο παραπόνων με τις γενικότερες εντυπώσεις τους από την εμπειρία τους με την Εταιρεία και από τις συνεδρίες τους με τους συνεργάτες / θεραπευτές, καθώς και με τις περιπτώσεις των χρηστών / πελατών που δεν εξυπηρετήθηκαν από κοινού με τα ονόματα των συνεργατών / θεραπευτών που είχαν υποχρέωση εκπλήρωσης και δεν εκπλήρωσαν.Η Εταιρεία οφείλει να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης σε περίπτωση μεταβολής της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να είναι συμβατοί με την εκάστοτε νέα νομοθεσία και να ενημερώνει τους χρήστες / πελάτες της ιστοσελίδας για κάθε μεταβολή ή τροποποίηση των όρων χρήσης.

Για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων της Εταιρείας, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προσήκουσα διασφάλισή τους. Κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου θα αναφερθεί σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους,όπως επίσης και στις αρμόδιες αρχές, εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

Τηρώντας τονGDPR, καθώς και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, η Εταιρεία γνωστοποιεί στους χρήστες / πελάτες της τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου συνιστά ρητή αποδοχή των παρακάτω.Τα δεδομένα που η Εταιρεία συλλέγει προέρχονται αποκλειστικά από την οικειοθελή παροχή αυτών από τους χρήστες / πελάτες και περιορίζονται σε αυτά που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που η Εταιρεία παρέχει. Κατά κύριο λόγο,αυτά περιλαμβάνουν ενδεικτικά το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο επικοινωνίας και την ηλεκτρονική διεύθυνση. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας ή κατά την τηλεφωνική επικοινωνία των χρηστών / πελατών με την Εταιρεία και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενημέρωσή τους σχετικά με κάποια προσφορά που τους ενδιαφέρει, καθώς και για τη γενικότερη ενημέρωσή τους για προσφορές ή δυνατότητες του ιστοτόπου. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν πουλάει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών / πελατών της και δεν τα μοιράζεται ή κοινοποιεί σε τρίτους για διαφημιστικούς ή προωθητικούς λόγους. Πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή συνεργάτες της Εταιρείας, αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω. Τα τηρούμενα στοιχεία δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους. Η Εταιρεία διαβεβαιώνει ότι μεριμνά για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών / πελατών που διαχειρίζεται και λαμβάνει όλες τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας για το σκοπό αυτό. Η Εταιρεία δεν διατηρεί στοιχεία πιστωτικών καρτών, καθώς τα στοιχεία αυτά δίδονται απευθείας από το χρήστη / πελάτη στα εκάστοτε συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα. Ολη η διαδικτυακηκινηση (μεταφορααρχειων) μεταξυαυτου του ιστοτοπου και του προγραμματοςπεριηγησηςσας,είναικρυπτογραφημενη και μεταφερεταιμεσω του πρωτοκολουHTTPSκανονταςχρηση του SSL (SecureSocketsLayer)

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών / πελατώνδιαγραφονταιαμεσωςτο οποίο κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Οι χρήστες / πελάτες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από την Εταιρεία αντίγραφο των δεδομένων που τηρεί, καθώς και τη διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή τους. Επίσης, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον περιορισμό του τρόπου με τον οποίο η Εταιρεία τα επεξεργάζεται ή τη διαβίβαση τους σε τρίτους (“φορητότητα δεδομένων”). Εάν οι χρήστες / πελάτες επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο από τα δικαιώματα αυτά, μπορούν να αποστείλουν ένα emailστο massagedeluxe2@gmail.com ή να καλέσουν στο 6944121000.

Όπως η πλειοψηφία των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, έτσι και η Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας της χρησιμοποιεί “cookies” ως μέρος της διευκόλυνσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της, δηλαδή προκειμένου να παρέχει στον εκάστοτε χρήστη / πελάτηαφενός μεν χρήσιμες και εξατομικευμένες πληροφορίες, προσαρμοσμένες ανάλογα με τις προτιμήσεις του, αφετέρου δε καλύτερες υπηρεσίες, όπως είναιη αποτελεσματικότερη και αμεσότερη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών παραγγελιών.Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων (textfiles),που αποτελούνται αποκλειστικά από μια σειρά πληροφοριών σε μορφή κειμένου, το οποίο ο ιστότοπος μεταφέρει στο πρόγραμμα πλοήγησης ιστού που βρίσκεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή των χρηστών  / πελατών, είτε προσωρινά καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης των χρηστών / πελατών, είτε για μεγαλύτερες περιόδους, ανάλογα με τον τύπο του cookie. Με άλλα λόγια, τα cookiesείτε αποθηκεύονται από τον διακομιστή (server) της ιστοσελίδας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής, με την οποία οι χρήστες / πελάτες επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Εταιρείας, είτε φυλάσσονται στον υπολογιστή των χρηστών / πελατών μέσω του προγράμματός τους περιήγησης διαδικτύου (browser).Τα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (webbrowser, π.χ. GoogleChrome, MozillaFirefox, κοκ) και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που οι χρήστες / πελάτες επισκέπτονται και τις συσκευές που χρησιμοποιούν. Γενικά, τα cookies διευκολύνουν την περιήγηση των χρηστών / πελατών από τη μια ιστοσελίδα στην άλλη, αποθηκεύουν τις προτιμήσεις τους και γενικά βελτιώνουν την εμπειρία της περιήγησής τους στο διαδίκτυο Ειδικότερα, τα cookies εκτός από το ότι επιτρέπουν να διαπιστωθεί εάν ο υπολογιστής -και κατά πάσα πιθανότητα και ο χρήστης / πελάτης- έχει επισκεφθεί την ιστοσελίδα και στο παρελθόν, αποθηκεύουν τις επιλογές που έχει ήδη κάνει ο χρήστης / πελάτης στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας, ούτως ώστε αυτές να εμφανίζονται αυτόματα κατά τη διάρκεια των επόμενων επισκέψεων στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, διευκολύνοντας την Εταιρεία στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο χρήστης / πελάτης κάνει χρήση του ηλεκτρονικού της καταστήματος.Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών / πελατών, ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. ωστόσο, ότι μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή ο χρήστης / πελάτης μπορεί.Διευκρινίζεταιότι οι χρήστες / πελάτες έχουν τη δυνατότηταανά πάσα στιγμή να διαγράψουν τα ήδη  αποθηκευμένα cookies,  να αποτρέψουν τη χρήση cookies και να εμποδίσουν την εγκατάσταση νέων (με τροποποίηση του browser, αλλάσε μια τέτοια περίπτωση η ιστοσελίδα ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά) ή να ζητήσουν την άδεια του χρήστη κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον υπολογιστή του. Μέσω των cookies τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google και της Facebook, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρείας σε ιστοτόπους στο διαδίκτυο.Η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολυνθεί και να βελτιωθεί η πρόσβαση και η περιήγηση των χρηστών / πελατών στην ιστοσελίδα της.Τα cookies διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες, αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν και του τρόπου που λειτουργούν.Η Εταιρεία χρησιμοποιεί ‘‘αυστηρώς απαραίτητα’’ cookies, cookies επιδόσεων για να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα και τον τρόπο που περιηγούνται οι χρήστες / πελάτες, καθώς και cookies για την προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων.Ο ρόλος των αυστηρώς απαραίτητων cookies είναι η αποθήκευση πληροφοριών ή η απόκτηση πρόσβασης σε ήδη αποθηκευµένες πληροφορίες στη συσκευή των χρηστών / πελατών, με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της διαβίβασης µιας επικοινωνίας µέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης / πελάτης ή ο συνδροµητής.Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, δεν έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θα απορρίψετε την εγκατάσταση των cookies αυτών, καθώς χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών εκ μέρους της Εταιρείας.

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και ο παρών, χρησιμοποιεί το GoogleAnalytics (εφεξής GA) για να παρακολουθεί τη δραστηριότητα των χρηστών / πελατών του.Η GA είναι η πλέον δημοφιλής υπηρεσία μέτρησης επισκεψιμότητας, η οποία στηρίζεται τεχνικά στη χρήση cookies. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την υπηρεσία GA προκειμένου να επεξεργαστεί ανώνυμα δεδομένα με σκοπό να βελτιώσει την ιστοσελίδα της, όπως για παράδειγμα για να αποφασίσει ποια σελίδα πρέπει να βελτιώσει και με ποιον τρόπο, αλλά και για να αξιολογήσει την προβολή διαφημίσεων. Ο χρόνος αποθήκευσης των δεδομένων που συλλέγονται είναι 26 μήνες.H υπηρεσία GA ανήκει στην εταιρεία Google Inc., 1600 AmphitheatrePkwy, MountainView, CA 94043-1351, Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πλαίσιο Privacy Shield, το οποίο παρέχει τα κατάλληλα εχέγγυα για τη συμμόρφωσή της με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.Τα cookies της υπηρεσίας GA χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών, όπως το πόσοι χρήστες / πελάτες επισκέπτονται τον ιστότοπο Εταιρείας,τη διάρκεια της επίσκεψης, τον τύπο του περιηγητή (browser) που χρησιμοποιείται, την τοποθεσία από την οποία προήλθε η επίσκεψη και τη συχνότητατων επισκέψεων, επιτρέποντας στην Εταιρεία να συλλέγει ανώνυμες πληροφορίες για το πώς οι χρήστες / πελάτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό της.Προκειμένου να έχει η Εταιρεία πρόσβαση στις ανώνυμες αυτές πληροφορίες -οι οποίες δεν αποτελούν μήτε και περιέχουν προσωπικά δεδομένα- επιτρέπει στη GA να τοποθετεί cookies στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής του χρήστη / πελάτης. Κάθε φορά που οι χρήστες / πελάτες επισκέπτονται μία διαφορετική σελίδα εντός της ιστοσελίδας της Εταιρείας, ο browser (φυλλομετρητής) που χρησιμοποιούνυποβάλλει, με αυτόματο, κρυπτογραφημένο και ανώνυμο τρόπο, δεδομένα προς την πλατφόρμα της GA.Στο πλαίσιο της υπηρεσίας GAη ιστοσελίδα της Εταιρείας χρησιμοποιεί τη λειτουργία «Anonymize IP». Με τη συγκεκριμένη λειτουργία, η διεύθυνση IP των χρηστών / πελατών περιορίζεται από την Google και ανωνυμοποιείται κατά την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.Η Εταιρεία χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για να καθορίσει τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό της, για να κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της και για να δει την πορεία τους μέσα σε αυτήν. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα, όπως η γεωγραφική θέση των χρηστών / πελατών, η συσκευή τους, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό τους σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν τους καθιστά προσωπικά γνωστούς στην Εταιρεία. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή των χρηστών/ πελατών, η οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίησή τους, καθότι η Google δεν παρέχει στην Εταιρεία δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό. Η Εταιρεία θεωρεί ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων, ο οποίος είναι καθ’ όλα συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Οι χρήστες / πελάτες έχουν τη δυνατότητα να αποκλείσουν συνολικά τη συλλογή των δεδομένων τους μέσω της GA, εγκαθιστώντας στο browser (φυλλομετρητή) τους το πρόσθετο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Η ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες / πελάτες της να επιλέξουν, αν επιθυμούν, να ενημερωθούν για τα νέα προϊόντα της Εταιρείας, καθώς και για τυχόν άλλες προσφορές και υπηρεσίες με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική διεύθυνση ή στο τηλέφωνο που έχουν ζητήσει. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία του. Επισημαίνεται ότι παρέχεται πάντοτε η δυνατότητα διακοπής της εν λόγω υπηρεσίας και απεγγραφής από το σχετικό newsletterτης Εταιρείας, με αποστολή σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνσηmassagedeluxe2@gmail.com.

Οι χρήστες / πελάτες της ιστοσελίδας της Εταιρείας μπορούν να «κατεβάζουν» ή να εκτυπώνουν τα περιεχόμενα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα γιααποκλειστικά προσωπική τους χρήση, αλλά όχι για εμπορικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούν ή αλλοιώνουν το περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο, ή δεν διαγράφουν τις ενδείξεις των πνευματικών δικαιωμάτων και των εμπορικών σημάτων. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας απαγορεύεται να αντιγραφούν, να αποσταλούν ή να διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο για εμπορική χρήση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρείας. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, καθώς και όλα τα σχετικά προϊόντα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των διακριτικών τίτλων και γνωρισμάτων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, απεικονίσεων, βίντεο, σκίτσων, παρεχόμενων υπηρεσιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ. προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται γενικά κάθε πράξη, που μπορεί να αποτελέσει  προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα, που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν στην Εταιρεία ή/και στα πρόσωπα, που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Αναφορικά με τα κείμενα, τις απόψεις και εν γένει το υλικό, που αναρτούν οι χρήστες / πελάτες στην ιστοσελίδα, υπό τη μορφή σχολίων που συνοδεύουν κάθε ανάρτηση, η Εταιρεία ορίζει ότι ως προς αυτούς εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία. Το ως άνω υλικό αποτελεί ιδιοκτησία των χρηστών / πελατών, που το αναρτούν, το δικαίωμα,όμως, δημοσίευσης παραχωρείται στην Εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι δημοσιεύεται αναλλοίωτο. Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν ενστερνίζεται τα  κείμενα, τις απόψεις και εν γένει το υλικό των χρηστών / πελατών της και ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν προκληθείσα ζημία, προερχόμενη από το ως άνω υλικό.

Οι χρήστες / πελάτεςσυμφωνούν και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα της ιστοσελίδας της Εταιρείας και του ηλεκτρονικού της καταστήματος, όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Ειδικότερα, υποχρεούνται να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα της Εταιρείας για: 1. Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, των κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ. 3. Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Οι χρήστες / πελάτες της ιστοσελίδας της Εταιρείας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτήν για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους: οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Η παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας αυτής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των διακριτικών τίτλων και γνωρισμάτων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, σημάτων, λογοτύπων και λογισμικού, αποτελούν τηνπνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία για τα Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Περαιτέρω ο σχεδιασμός και η παρουσίαση της ιστοσελίδας, καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν επίσης ιδιοκτησία της Εταιρείας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading,μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας / έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας μας ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας μας ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και κοινοτικούς και διεθνείς νόμους. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Οι χρήστες / πελάτες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κτλ.) και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών (που ενδέχεται να αναγράφονται στη σχετική ένδειξη του διαδικτυακού τόπου).Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

Η Εταιρεία υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στους χρήστες / πελάτες ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό και περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί τίτλος μεταβίβασης και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: 1) να διατηρούνται σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες οι επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και 2) οι χρήστες / πελάτες να μην αλλοιώνουν την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγουν ή να παρουσιάζουν δημοσίως, ή να διανέμουν ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός αν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Τόσο η Εταιρεία όσο και οι χρήστες / πελάτες της ιστοσελίδαςδηλώνουν ότι δεσμεύονται από τους παρόντες όρους χρήσηςκαι συμμορφώνονται πλήρως με το περιεχόμενό τους. Εάν κάποιος χρήστης / πελάτης που εισέρχεται στην ιστοσελίδα έχει οποιοδήποτε ερώτημα αναφορικά με τους παρόντες όρους χρήσης ή χρειάζεται κάποια περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Εταιρείας μπορεί να απευθύνεται στην Εταιρεία και να επικοινωνεί με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στα τηλέφωνα 6944121000 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνσηmassagedeluxe2@gmail.com .

Η Εταιρεία διατηρεί τοδικαίωμα της μονομερούς και ανά πάσα στιγμή τροποποίησης και ενημέρωσης των ως άνω όρων και προϋποθέσεων χρήσης της ιστοσελίδας της, του ηλεκτρονικού της καταστήματος και των παρεχόμενων διά μέσου αυτού υπηρεσιών, χωρίς να υποχρεούται να ενημερώσει κάποιον νωρίτερα, τροποποίηση η οποία ισχύει από και δια της σχετικής ανάρτησης των νέων όρων και προϋποθέσεων χρήσης στον άνω διαδικτυακό τόπο. Για το λόγο αυτό συνιστάται στο χρήστη / πελάτη να ξαναδιαβάζει τους όρους και τιςπροϋποθέσεις χρήσης τακτικά.Η Εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μεταβάλει μονομερώς τις τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών της, τροποποιώντας ανάλογα στην ιστοσελίδα της τις τιμές που υπάρχουν για κάθε υπηρεσία, δεσμευόμενη ότι οι εμφανιζόμενες τιμές είναι οι πραγματικές.Στη συνολική τιμή των προϊόντων ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α. καθώς καικάθε άλλο τυχόν τέλος, καθώς και όλες οι πρόσθετες επιβαρύνσεις (π.χ. αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου), που δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων από τον χρήστη / πελάτη. Ο καταναλωτής δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει επιβαρύνσεις ή άλλες τυχόν δαπάνες, για τις οποίες η Εταιρεία δεν έχει τηρήσει την υποχρέωση ενημέρωσης για τις εν λόγω πρόσθετες επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες.

Η Εταιρεία εγγυάται ότι οι παρόντες όροι χρήσης είναι ακριβείς και εν ισχύ και ότι όλες οι πληροφορίες και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως αυτά εκτίθενται στοδιαδικτυακό της τόπο, είναι ακριβή και πλήρη.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων χρήσης δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.

Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματάτης αυτά. Η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για παράβαση των παρόντων όρων οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας.

Όλα τα κείμενα, οι πληροφορίες, οι σύνδεσμοι και το οπτικοακουστικό υλικό που αναρτώνται στον παρόντα ιστότοπο, έχουν αποκλειστικά και μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό.Η αναδημοσίευση περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου, επιτρέπεται μόνον αν συνοδεύεται από σύνδεσμο που παραπέμπει στονιστότοπο αυτό (www.massagedeluxe.gr). Καίτοιη Εταιρεία έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο είναι ακριβείς, δεν αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη σε περίπτωση δημοσίευσης ανακριβούς ή λανθασμένης πληροφορίας.

Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου, οι παρόντες όροι χρήσης της Εταιρείας,καθώς και οι συναλλαγές που συνάπτονται μεταξύ της Εταιρείας και των χρηστών / πελατών διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για τη δικαστική επίλυση κάθε μελλοντικής διαφοράς που τυχόν προκύψει από τα ανωτέρω, κατά τόπον αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα εκάστοτε καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 

 

 

[1] Επιχείρηση πρακτορείας, κατά τη κρατούσα άποψη, είναι η έναντι ανταλλάγματος ανάληψη υποχρέωσης παροχής στο κοινό κάθε φύσης ιδιωτικών υπηρεσιών (βλ. Βελέντζα Γ., Επίτομο εμπορικό δίκαιο, 2007, σελ. 42, Περάκη Ε., Γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου, 2000, σελ. 187, ΨυχομάνηΣπ., Εμπορικό δίκαιο, γενικό μέρος, σελ. 116, Τσιριντάνη Α., Στοιχεία εμπορικού δικαίου, σελ. 62,63, Ρόκα Ι., Εμπορικό δίκαιο, γενικό μέρος, 1999 σελ. 58). Πρακτορεία, λοιπόν είναι η δραστηριότητα με βάση την οποία ένα πρόσωπο ο πράκτορας, ο οποίος ενεργεί επιχειρηματικά αναλαμβάνει να επιμελείται συγκεκριμένες υποθέσεις άλλων προσώπων των πελατών του.Βασικό χαρακτηριστικό της επιχείρησης πρακτορείας είναι ηεπιμέλεια ιδιωτικών υποθέσεων τρίτων προσώπων, η παροχή δηλαδή στο κοινό υπηρεσιών που έχουν ιδιωτικό χαρακτήρα (βλ. Σκαλίδη Λ., Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, 1983, σελ. 162, Ρόκα Ι., ό.π. σελ. 58).Τα εννοιολογικά στοιχεία της πρακτορείας έτσι είναι τα ακόλουθα: α) η παροχή υπηρεσιών στο κοινό ή αλλιώς η σύναψη δικαιοπραξιών και κατάρτιση υλικών πράξεων. β) η κατάρτιση των συμβάσεων με τρίτους να γίνεται στο όνομα του εντολέα του πράκτορα και όχι στο δικό του. γ) η παροχή των υπηρεσιών να γίνεται πάντοτε με αμοιβή, αντάλλαγμα που ονομάζεται προμήθεια. δ) ο πράκτορας να διατηρεί την ανεξαρτησία του και να μην εντάσσεται στο προσωπικό του πρακτορευόμενου (βλ. Βερβεσό Ν., ό.π. σελ. 547, Καραβά Κ., Εμπορικόν Δίκαιον, 1947, σελ. 295, Κροκίδα Σ., Εγχειρίδιον Εμπορικού Δικαίου, 1926, σελ. 34, Περάκη, ό.π. σελ. 188 και 190). Αντικείμενο της επιχείρησης πρακτορείας είναι η με αντάλλαγμα ανάληψη υποχρέωσης παροχής στο κοινό κάθε φύσης ιδιωτικών υπηρεσιών και η διενέργεια πράξεων εκτελέσεως των υποχρεώσεων του πρακτορευμένου στο όνομα του προς τρίτους (βλ. Γεωργακόπουλου Λ., Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου, τομ. 1, τευχ 1, σελ 83-85 και Λιακόπουλου Θ, Γενικό εμπορικό δίκαιο, σελ. 83 – 85 και 93).

[2]Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 εδ. α’ Ν. 2251/1994, ως «σύμβασηαπόαπόσταση» (ή εξ αποστάσεως σύμβαση) ορίζεταικάθε σύμβαση που αφορά αγαθό ή υπηρεσία, η οποία συνάπτεται μεταξύ ενός προμηθευτή και ενός καταναλωτή, χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία τους, στο πλαίσιο ενός συστήματος προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από απόσταση, που οργανώνεται από τον προμηθευτή, ο οποίος χρησιμοποιεί, αποκλειστικά, ένα ή περισσότερα μέσα τεχνικής επικοινωνίας από απόσταση μέχρι και τη στιγμή σύναψης της σύμβασης». Τέτοια μέσα τεχνικής επικοινωνίας είναι ενδεικτικά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το τηλέφωνο, το φαξ ή το διαδίκτυο. Στην έννοια της εξ αποστάσεως σύμβασης ανήκουν και οι διαδικτυακά καταρτιζόμενες συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της Εταιρείας (προμηθευτής) αφενός και των χρηστών / πελατών της (καταναλωτές) αφετέρου, στο διαδικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού της καταστήματος.